Gender Studies Centre / Centrum rodových štúdií / Slovakia

About (original language): 

Centrum rodových štúdií bolo založené v júni 2001 na FiF UK v Bratislave ako prvá inštitúcia na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá. Tento interdisciplinárny odbor sa sústreďuje na vzťahy medzi rodmi v rôznych oblastiach života a ich teoretickej reflexie. Predmetom záujmu sú otázky rodovej identity, rodovo špecifických rozdielov, stereotypov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerovnosti medzi nimi.
Činnosť Centra rodových štúdií nadväzuje na desaťročnú tradíciu podobne orientovaných pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín.
Založením Centra rodových štúdií sa sledoval zámer priblížiť vzdelávanie a výskum na FiF UK štandardom v tých krajinách, kde sú gender studies legitímnou súčasťou spoločensko-vedných disciplín ako výraz demokratickej politiky vzdelávania.

About (English translation): 
Gender Studies Centre is a university based research and educational institution at the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava. The Centre is to provide important knowledge, theoretical conceptions and reflection of problems tackling gender studies, support gender sensitivity for the existing structural inequalities between genders, which will lead to cultivation of critical thinking and ability of gender argumentation. The activities of the Centre are oriented towards the gender analysis of various socio-political problems. This interdisciplinary program concentrates on relations between genders in different areas of life and theory, like philosophy and science. It follows up a ten years tradition of similarly oriented educational and research activities which had been accomplished in cooperation with professionals from various disciplines from the Faculty of Philosophy and experts from NGO´s.
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Email: 
zuzana.kiczkova@uniba.sk

Share the organisation