Fagtermer i kjønnsforskning (The Norwegian Gender Research Terminology Project)

About (English version): 
«Fagtermer i kjønnsforskning» is a terminology project where the planned output is an online term base consisting of central terms in Norwegian gender research. The project started in March 2015 and is run by a group of researchers appointed by the Norwegian National Council for Women’s Studies and Gender Research. On a general level, the aim of the project is to strengthen the position of the Norwegian language in academia, an arena where English is getting increasingly dominant. As a young, interdisciplinary field of research, gender studies is also lacking some of the terminological resources that other disciplines have. A second aim of the project – more specific to gender research – is therefore to provide some basic terminological resources, for students, teachers and researchers to use.
About (Original language): 
Terminologiprosjektet «Fagtermer i kjønnsforskning» er forankret i kjønnsforskningsmiljøene ved fire norske universiteter. Målet er å styrke bruken av norsk fagspråk i forskning på og undervisning i kjønn. Prosjektet har sin base ved STK, men er også forankret i kjønnsforskningsmiljøene ved UiB, UiT og NTNU. Terminologiarbeidet består i å samle inn, registrere og formidle fagtermer som er sentrale i kjønnsforskningen. Resultatet vil bli en liste som er ordnet i det man kaller termposter. En termpost inneholder term på bokmål, nynorsk og engelsk samt en forklaring på norsk. Utvalget av termer og innholdet i hver termpost vil bli diskutert på arbeidsmøter hvor forskere fra de største norske miljøene for kjønnsforskning er representerte. I etterkant av disse møtene vil termene bli registrert i en termliste på internett (Språkrådets termwiki) som er tilgjengelig for alle, både studenter og fagfolk. Mål Kjønnsforskningen er et ungt og tverrfaglig fagfelt som verken har egne norske fagordbøker eller har utført terminologisk arbeid av denne typen tidligere. Dessuten har flere sentrale termer i norsk kjønnsforskning blitt importert fra andre språk uten at tilsvarende norske termer har fått fotfeste i fagdiskusjonene. Målet med terminologiarbeidet er å bidra til å styrke bruken av norsk fagspråk i forskning på og undervisning i kjønn. Studenter er den primære målgruppen. Bakgrunn Språkrådet er det nasjonale samordningsorganet for terminologiarbeid, og de er ansvarlige for å ta initiativ til og samordne tiltak som kan styrke norsk terminologi og fagspråk. I 2013 satte Språkrådet i gang et mønsterpraksisprosjekt på fagfeltet kjemi som skulle prøve ut arbeidsmetoder i terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren. Erfaringene fra dette prosjektet munnet ut i en praktisk veiledning i terminologiarbeid som kan tjene andre fagfelt. På bakgrunn av erfaringene fra mønsterpraksisprosjektet lyste Språkrådet i 2014 ut midler til terminologiarbeid på et annet fagfelt, og de valgte da å støtte prosjektet «Fagtermer i kjønnsforskning».

Share the project

Comments

Add new comment