Igualtats Connect - International Conference in Terrassa (Spain)

“Igualtats Connectades” és un projecte pioner que planteja com aplicar l’enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació. Amb aquesta experiència pilot es vol avançar en la implementació de la interseccionalitat, ja que és una perspectiva que ha estat molt teoritzada però hi ha poca experiència de com es posa en pràctica en polítiques concretes.

Es tracta d’un abordatge que té en compte la interacció entre els eixos de desigualtat com el gènere, l’origen, la classe social, la sexualitat, entre d’altres.Habitualment, aquests eixos s’analitzen de manera aïllada, sense tenir en compte que la posició de les persones és el resultat del creuament dels diferents eixos de desigualtat. De fet, la intersecció de diferents eixos genera noves situacions de discriminació i desigualtat que van més enllà de la simple suma d’aquests. Per això, és necessari atendre aquesta complexitat a l’hora de desenvolupar polítiques més inclusives.

Aquest projecte té l’objectiu, precisament, d’indagar en les possibilitats d’aplicar el principi d’igualtat i no discriminació de manera interseccional en el context d’una administració local, en aquest cas l’Ajuntament de Terrassa, i en diàleg amb la societat civil. La metodologia inclou la recollida d’experiències internacionals, la formació al personal municipal i a la ciutadania, així com una conferència internacional en què es posaran en comú els aprenentatges assolits. Tot plegat permetrà un procés de reflexió, que es materialitzarà en una guia de recursos, amb la idea que l’experiència sigui transferible a altres administracions i ciutats europees.

El projecte es va iniciar l’1 de gener de 2018 i culminarà amb la conferència internacional al febrer de 2019. La iniciativa, que es desenvolupa entre el gener de 2018 i el primer semestre de 2019, és cofinançada pel Programa de Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementada per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials.

 

Description of the event (english translation): 

“Igualtats Connectades (Equality Connected)” is a pioneering project that raises intersectional approach as applied in local public policies about non-discrimination. With this pilot project we want to advance in the implementation of intersectionality, since it is a perspective that has been theorized but there is little experience with implementing it in specific policies.

It is an approach that takes into account the interaction between the strands of inequality such as gender, origin, social class, sexuality, among others.Usually these areas are analyzed in isolation, without taking into account that the position of a person is the result of different lines of inequality overlapping. In fact, the intersection of different areas creates new inequalities and discrimination that go beyond the mere sum of these. Therefore, it is necessary to meet this complexity in developing more inclusive policies.

This project aims precisely to investigate the possibilities of applying the principle of equality and non-discrimination in an intersectional way, in the context of a local authority, the City of Terrassa, and dialogue with civil society. The method includes collecting international experiences, training municipal staff and the public, as well as an international conference which will share the learning outcomes. All this will enable a process of reflection that will materialize in a collection of resources, with the idea that the experience is transferable to other administrations and European cities.

The project started on 1st of January 2018 and will culminate in an international conference in February 2019. The initiative, which will be developed between January 2018 and the first half of 2019, is co-funded by the Program for Rights, Equality and Citizenship of the European Commission and implemented by the City of Terrassa, the University of Vic – Central University of Catalonia (UVic-UCC) and CEPS Projectes Socials.

Date(s): 
Wednesday, February 13, 2019 (All day)
Country: 
City: 
Terrassa
Street: 
Carrer de Miquel Vives, 2
ZIP: 
08222
Venue: 
Auditorium of Terrassa
Outreach: 
International
Type of event: 
Conference

Share the event

Comments

Add new comment