Gender Equality Team, University of Southern Denmark

About (original language): 

Det strategiske ligestillingsarbejde på SDU har i udgangspunktet tre særlige fokusområder. Disse tre præsenteres nedenfor.

Rekrutteringsprocesser

Der kan med fordel indarbejdes et ligestillingsperspektiv i alle dele og led i akademiske rekrutteringsprocesser. På SDU samarbejder SDU's Gender Equality Team derfor tæt med fakulteter og institutter om de faktiske rekrutteringsprocesser i forbindelse med ansættelser af videnskabelige medarbejdere. Teamet yder bistand efter behov, og giver kvalificeret rådgivning med indspil til alle dele af forløbet fra opslagstekster og opslagssteder til spørgsmål om evalueringskriterier og ansættelsessamtaler.

Unconscious Bias

De blinde vinkler og autopiloten i beslutningsprocesser kan føre til resultater, hvor ikke alle muligheder og aspekter bliver medtænkt. I SDU's arbejde med "unconscious bias" er der fokus på, hvordan særligt ledere kan sikre beslutningsprocesser, der så vidt muligt inddrager flere aspekter og vinkler. Typisk betyder det ændringer i hvem, man rådfører sig med, hvordan og hvor man finder sin inspiration etc. På siden med ressourcer kan du finde flere kilder med information om unconscious bias.

Gender Statistics database

Uden et klart overblik over egen ligestillingssituation har SDU ikke et godt udgangspunkt for ligestillingsarbejdet. Derfor har SDU's Gender Equality Team etableret en Gender Statistics database, der samler kvantitativ og også – på lidt længere sigt - kvalitativ data om SDU's medarbejdere og ligestillingsarbejde. Databasen indeholder bl.a. kønsopdelt data om antal ansatte, nyansatte, ledere etc.  SDU's Gender Statistics vil indgå som en fast del af den øvrige ledelsesinformation på SDU, og er tilgængelig fra SDU's intranet her for alle ansatte (kræver login) under kategorien "nøgletal".

 

About (English translation): 
The strategic Gender Equality initiative at SDU have three initial focal areas. These are presented below Recruitment processes There are numerous advantages to incorporating a gender equality perspective in all aspects and steps of academic recruitment processes. At SDU, SDU’s Gender Equality Team consequently collaborates closely with faculties and departments concerning their academic recruitment processes. The team offers advice tailored to local requests, and provides qualified counselling related to all aspects of the processes, from wording and placement of job announcements to questions related to evaluation criteria and candidate interviews. Unconscious Bias Being unaware of hidden potentials and proceeding on autopilot in decision making processes can lead to results that do not take all possibilities and perspectives into account. In SDU’s work with unconscious bias, focus is on how especially leaders can ensure decision making processes where more aspects and perspectives are included. This typically entails changes in who leaders look to for advice, how and where leaders seek inspiration etc. More information about unconscious bias is available in Resources and inspiration. Gender Statistics database SDU needs a clear overview of the gender equality situation in the organization in order to have a proper baseline for its gender equality endeavours. To this end, SDU’s Gender Equality Team has established a Gender Statistics database, encompassing quantitative and also – in the long run – qualitative data about SDU’s employees and gender equality work. Among other things, it contains gender aggregated data on the number of employees, new employees, leaders etc. SDU's Gender Statistics database will be incorporated as a integral part of the current leader information at SDU, and it is accessible from SDU’s intranet here for all employees (requires login) in Danish under the category "nøgletal" (key figures).
Postal address: 
Campusvej 55
Campusvej 55
5220 Odense M
Denmark
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Gender and Science taxonomy: 
Stakeholder group: 
Email: 
baisner@sdu.dk

Share the organisation