Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

About (original language): 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., se stal od 1.ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování Rady SOÚ AV ČR, v.v.i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v.v.i.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025) a hlavní profil činností Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na léta 2012–2017 je utvářen realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.

SOÚ AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., také pravidelně realizuje výzkumy z mezinárodního programu International Social Survey Programme (ISSP) a mezinárodního výzkumného programu European Social Survey (ESS).

Kromě témat základního výzkumu, jejichž řešení umožňuje úspěšná projektová činnost pracovníků ústavu, je ústav také významným nositelem projektů v rámci 6RP a návazných aplikovaných projektů.

About (English translation): 
The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic was established in its present form in 1990. The Institute of Sociology is engaged in the pursuit of research into contemporary society and in the provision of post-graduate education in the field of sociology. It conducts ongoing and one-time empirical surveys, comparative research studies, public opinion surveys, and case studies, applying modern qualitative and quantitative research methods, and it also cultivates the development of sociological theory and methodology. Research at the Institute also makes use of information, concepts and methods drawn from related scholarly fields, such as economics, law, political science, demography, social geography, and gender studies. The Institute of Sociology is located in Prague. The Institute of Sociology also comprises theSociological Data Archive (SDA), the Public Opinion Research Centre (CVVM) and the Library of the Institute of Sociology.
Scientific discipline: 
Phone: 
210 310 220
Email: 
socmail@soc.cas.cz

Share the organisation

Relations

Relations
"Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic."
develops ->
as a Coordinating Institution
- -
"Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic."
<- collaborates with ->
- -